Beschrijving aan de hand van tekskritiekmodel

vzw GRIP

1. HERSTELLINGSKRITIEK

De site "GRIP vzw" is een oorspronkelijke site. De informatie wordt in de juiste en originele versie weergegeven.

2. OORSPRONGSKRITIEK

Is de informatie betrouwbaar en controleerbaar?

Deze informatie is wel betrouwbaar en controleerbaar, omdat ze onder meer samenwerken met de Vlaamse en nationale overheden.
Ze worden ook gesteund door de Vlaamse Minister voor Gelijke Kansen.

Wie is de maker van de pagina?

GRIP vzw

Is er een redactionele controle?

/

Wordt er verwezen naar de bronnen of plagieert men?

Op de site is het niet echt nodig dat er verwezen wordt naar bronnen, omdat het hun eigen site is. Het gaat over hun doelstellingen, … .

Welke bronnen zijn er: literatuur, ooggetuigen, intervieuws, geruchten?

/

3. INTERPRETATIEKRITIEK

Stelt de auteur de informatie redelijk voor?

De informatie is redelijk voorgesteld. Links van de pagina heb je tabladen die dan nog eens per onderdeel in groepjes verdeeld zijn. Als een bepaald woord verder op de site nog wordt uitgelegd, is hij gelinkt aan dat onderdeel.

Draagt hij voldoende en redelijke argumenten aan?

Ja GRIP bestudeerd zelf verschillende onderdelen. Dit vind je onder 'GRIP studeert'. Daar kan je dossiers bekijken en heb je ook een themabank. Daar staan verschillende thema's geordend.

Zorgt hij voor een evenwicht tussen pro's en contra's?

Pro's en contra's zijn er niet echt aanwezig.

Neemt de auteur een standpunt in? Welke?

De auteur neemt altijd een algemeen standpunt in. Hij spreekt meestal in de naam van GRIP.

Presenteert de auteur dat standpunt als een mening (ik denk…) of een feit (gebeurtenis, proces of situatie)?

De auteur presenteert zijn standpunt als een feit. Het is zo en niet anders.

Nuanceert de auteur of praat hij in zwart wit termen, clichés of stereotypen?

De auteur nuanceert vooral. Op deze site kun je veel details terug vinden.

Is het verhaal niet overdreven, opgeklopt, verfraaid, ontkend? Is er een concrete selectie van argumenten en feiten?

Het verhaal is zoals het is. Het gaan dan ook over Gelijke Rechte voor Iederen Persoon met een handicap.

Worden kritieken van de tegenpartij weerlegd?

Een tegenpartij is er niet echt aanwezig.

4. BEVOEGDHEIDSKRITIEK

Op welke manier is de auteur betrokken partij?

De auteur is sterk betrokken. Het is dan ook de vzw zelf.

In welk opzicht is de problematiek belangrijk voor de auteur?

De problematiek is zeer belangrijk voor de auteur. Het is dan ook de bedoeling de mensen duidelijk te maken met wat ze bij GRIP terecht kunnen, … .

Is de auteur een deskundige inzake de materie?

De auteur is zeer deskundig, hij weet goed waarover hij spreekt.

Kan de auteur met inzicht en voorkennis rapporteren?

Ik denk wel dat hij met inzicht en voorkennis rapporteert, je moet al die rechten wel kennen, voor je er iets mee kan bereiken.

5. RECHTZINNIGHEIDSKRITIEK

Zij er gegevens die de auteur bewust niet belicht of achterhoud?

Ik denk dat de auteur geen dingen achterhoud, alle nodige informatie wordt vermeld. Zelfs jaarverslagen, planningen, … staan op de site.

Liegt hij bewust? Wil de auteur misleiden?

De auteur wil niet misleiden, bij zo'n informatie mag je de mensen niet misleiden. Het gaat tenslotte over rechten.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License