Beschrijving Van De Site aan de hand van Tekstkritiekmodel

1: Herstellingskritiek

De website van vzw bloemenstad, is een offiïële website. Er wordt ons juiste en correcte informatie meegegeven. Ook staan er afbeeldingen op de website,
maar deze zijn van eigen productie. Er is wel één negatief punt aan de website, de datum van updating is niet meer zo recent.

2: Oorsprongskritiek

 • Is de informatie betrouwbaar en controleerbaar?

De informatie van deze site is denk ik wel vertrouwbaar omdat het gaat over de organisatie zelf gaat.
Die informatie kan gecontroleerd worden door contact op te nemen met de contact-personen die op de site vermeld staan.

 • Wie is de maker van de pagina?

De maker van de site is de vzw bloemenstad zelf.

 • Is er een redactionele controle?

Er is geen redactionele controle.

 • Wordt er verwezen naar de bronnen of plagieert men?

De informatie die de site weergeeft is enkel informatie vanuit de organisatie zelf, dus verwijst men niet echt naar een bron.
Er wordt dus geen plagiaat gepleegd door het vermelden van informatie vanuit andere bronnen.

 • Welke bronnen zijn er: literatuur, ooggetuigen, interviews, geruchten

Geen bronnen.

3: Interpretatiekritiek

 • Stelt de auteur de informatie redelijk voor?

De auteur stelt de informatie op een goed geordende en structurele manier voor.

 • Draagt hij voldoende en redelijke argumenten aan?

Ja, het nut van de organisatie wordt correct en goed omschreven.
Ook de werking van de organisatie komt voldoende aanbod. Er worden ook voldoende argumenten weergegeven
om deel te nemen aan de kampen die de vzw organiseert.

 • Zorgt hij voor een evenwicht tussen pro’s en contra’s?

Nee.

 • Neemt de auteur een standpunt in? Welk?

Er wordt steeds vanuit het standpunt van de organisatie gepraat.

 • Presenteert de auteur dat standpunt als een mening [ik denk…] of een feit [gebeurtenis, proces of situatie]?

Hij spreekt vanuit het standpunt van de organisatie, dus vanuit de feiten.

 • Nuanceert de auteur of praat hij in zwart wit termen, clichés of stereotypen?

Nee.

 • Is het verhaal niet overdreven, opgeklopt, verfraaid, ontkend? Is er een correcte selectie van argumenten en feiten?

De feiten worden zeker niet overdreven,verfraaid,… Ze worden realistisch weergegeven, dit in het belang van de organisatie.

 • Worden kritieken van de tegenpartij weerlegd?

Nee.

4: Bevoegdheidskritiek

 • Op welke manier is de auteur betrokken partij?

De auteur is de organisatie zelf dus zijn zij zeer betrokken bij het opmaken van deze site.
Ze geven tenslotte informatie weer over zaken die ze zelf verwezenlijken.

 • In welk opzicht is de problematiek belangrijk voor de auteur?

De beperking van de kinderen,jongeren en volwassene kan zich een groot probleem vormen in hun leven.
De organisatie bloemenstad wil met hun kampen, deze mensen de kans geven zich met hun mogelijkheden in de activiteiten te ontplooien.

 • Is de auteur een deskundige inzake de materie?

Nee want deze organisatie werkt met vrijwilligers. Ook met jongeren die nog geen diploma behaald hebben.

 • Kan de auteur met inzicht en voorkennis rapporteren?

Ja, vanuit de ervaring die zij al opgedaan hebben in vorige kampen/ activiteiten.

5: Rechtzinnigheidskritiek

 • Zijn er gegevens die de auteur bewust niet belicht of achterhoudt?

Nee. Alle informatie wordt duidelijk en eerlijk weergegeven. Dit in het belang van de organisatie.

 • Liegt hij bewust? Wil de auteur misleiden?

Nee.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License