Bibliografie

Elke:

NAUDTS-GESCHIERE, K.,Onderwijs en jeugdzorg. Kind en adolescent praktijk. p16-21.

GROENENDAAL, J.HA. & YPEREN, TA., Beschermende en bedreigende factoren. Preventie van psychosociale problemen bij kinderen en jeugdigen,p. 90-117. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.

Ruggenstuen bij de Rugzak; Handreiking voor ouders bij de schoolkeuze van hun gehandicapte kind,Driebergen: OUDERS & COO.

VERHEIJ, F. & VAN DOORN, E.C.,Ontwikkeling & leren; Psychiatrie op school,Assen: Van Gorcum.

MEIJER, W. Passend onderwijs voor alle leerlingen in 2011.Kind en adolescent praktijk, p. 170-175

MEIJER, W.// De invoering van een Zorgplicht: interessant maar riskant.//School & Begeleiding Digital, 9 december 2006.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Passend onderwijs voor iedere zorgleerling.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,Uitwerking passend onderwijs. Brief van staatssecretaris aan Tweede kamer.

VAN STEENSEL, R. & SONTAG, L. Passend onderwijs in de praktijk. Ervaringen met innovatieve organisatievormen met betrekking tot de integratie van leerlingen met een beperking in het reguliere onderwijs. Tilburg: IVA.

Uitwerking 1
Excel opdracht 1

Melissa:

BIESSELS-SMULDERS A., & WAGENBORG, P. (1990) Variaties in een speelveld. Speltherapie met geestelijk gehandicapten. Lisse: Swets & Zeitlinger.

CLAES, S (1994). Werkpunten als brug tussen leefgroep en psychodynamische therapie. In CLUCKERS, G, Andere therapeuten, andere wegen. Variaties op het thema ik-steun (pag. 79-102). Leuven/Apeldoorn: Garant.

CLUCKERS, G., GIJSEN, E., MONTHOYE, M., SMIS, W. (1982). Op weg met een therapeut. Een kennismaking met psychodynamische kindertherapie. Antwerpen/Deventer: Van Loghum Slaterus

PETERS, H.(1992) Psychotherapie bij geestelijk gehandicapten. Lisse: Swets & Zeitlinger

SANTEN, B (1991) Cliëntgerichte kinderpsychotherapie. In H. SMULDERS, Leerboek gesprekstherapie(pag. 395-413). Leuven: Acco

SINASON, V. (1992) Mental handicap and the human condition. New approches from the Tavistock. London: Free Association Books.

VAN HOVE, G. (2000) Mensen met een verstandelijke beperking: mensen met rechten. In E. DE BELIE, C. IVENS, J. LESSELIERS & G. VAN HOVE, Seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke handicap, Handboek preventie en hulpverlening (pag. 21-36) Leuven/Heusden: Acco

WINDEMULLER, S., HUSKENS,M., GROOTENBOER, J., TEEUWISSE,J.M. (1998) Psychotherapie bij licht verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren. Therapie, wat is dat…? Assen: Van Gorcum.

Uitwerking 2
Excel opdracht 2

Eline:

HEIJKOOP J. (1995). Vastgelopen. H. Nelissen.

VIGNERO G. (2001). Help, ik ontwikkel. In MPC. TERBANK, Ruimte geven (p. 47-62). Leuven-Apeldoorn: Garant

LAEVERS F. en VAN SANDEN P. (1997). Basisboek voor een ervaringsgerichte kleuterklaspraktijk. Soest: Centrum voor ErvaringsGericht Onderwijs.

MARIA A., KLEINE SCHAARS W. (1993). Groeien naar gelijkwaardigheid. Barneveld: H. Nelissen

APPEL R. (2003). Zinloos geweld. Amsterdam: Promentheus

APPEL R. (1986). Minderheden: taal en onderwijs. Muiderberg: Dick Coutinho

KLEINE SCHAARS W. Opgeroepen op november 2009, van http://www.kleineschaars.com

RIKSEN-WALRAVEN. (2005). Mogelijke oorzaken en gevolgen van een (on)veilige gehechtheidsrelatie: een overzicht aan de hand van een model. Houten

VAN OEFFELT. (1987). Aspecten van orthopedagogisch denken en handelen. Leuven/Amersfoort: Acco.

Uitwerking 3
Excel opdracht 3

Laure:

BROECKAERT E. & BOGAERT J. Handboek orthopedagogiek. Garant, Leuven, 1996.

DE FEVER F., GHESQUIERE P. & COPPENS M. Het buitengewoon onderwijs van het type 8. Een onderzoek naar de kwaliteit van het functioneren, Faculteit voor Psychologie en Opvoedkunde, Afdeling Orthopedagogiek, Vrije Universiteit Brussel, 1996.

GHESQUIERE P. & DE MUNTER A., Leerstoornissen, gedragsproblemen en sociaal-emotioneel welbevinden bij kinderen in het regulier en speciaal lager onderwijs. In J.D. Bosch (Ea.), Jaarboek Ontwikkelingspsychologie, orthopedagogiek en kinderpsychiatrie 3, Bohn Stafleu van Loghum, Houten, 1998, p. 170-186.

GHESQUIERE P. & RUIJSSENAARS A.J.J.M., Kinderen met leerstoornissen. In P. Ghesquière (Ea.), Kinderen met problemen. Over de opvoeding en de behandeling van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële of mentale handicap, gedragsproblemen of een leerstoornis, Garant, Leuven, 1996.

HELLINCKX W. Kinderen met gedragsproblemen. In: GHESQUIRE P. (Ea.). Kinderen met problemen. Over de opvoeding en de behandeling van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële of mental handicap, gedragsproblemen of een leerstoornis, Garant, Leuven, 1996.

MAES B., Orthopedagogiek van de personen met een mentale en fysieke handicap. (niet gepubliceerde cursustekst), Katholieke Universiteit Leuven, Faculteit der Psychologie en Pedagogische Wetenschappen, Afdeling Orthopedagogiek, Leuven, 1998

MAES B. Personen met een mentale handicap. In: GHESQUIERE P. (Ea.). Kinderen met problemen. Over opvoeding en de behandeling van en het onderwijs aan kinderen met een fysieke, sensoriële of mentale handicap, gedragsproblemen of een leerstoornis, Garant, Leuven, 1996.

VANDENBERGHE R. & SMEYERS P. Evaluatie van het onderwijs voorrangsgebiedenbeleid Limburg. Doelmatigheidsonderzoek: literatuur, opzet en resultaten, Tussentijds rapport, Centrum voor onderwijsbeleid en –vernieuwing, KU Leuven, Leuven, 1997.

VAN DE VELDE V., VAN BRUSSELEN B. & DOUTERLUNGNE M. Gezin en school. Een onderzoek over het gezin als indicator voor de schoolloopbaan in het secundair onderwijs, HIVA, KU Leuven, 1996.

Uitwerking 4
Excel opdracht 4

Delphine:

BOER, M. DE. Anders kijken naar chronisch zieken en de samenleving. NCCZ/WOCZ/STG, Zeist, 1992.

FRANSSEN, J. Toegangkelijkheid maatschappelijke dienstverlening en geestelijke gezondheidszorg Utrecht. Gehandicaptenraad, Utrecht, 1996.

GEHANDICAPTENRAAD. Open deuren. Beleidsnota over het onderwijs aan mensen met een handicap. Gehandicaptenraad, Utrecht, 1990.

HAAR, J.A.A. TER. Omgang en omgeving: beeldvorming, bejegening en sociale omgeving. Betrokkenen aan het woord over beeldvorming en bejegening van mensen met een verstandelijke handicap. Federatie van ouderverenigingen, Utrecht, 1994.

KLINKENBERG, J.& VAN DER WERFF V.Beeldvorming omtrent lichamelijke gehandicapten in de Nederlandse media. Een onderzoek naar de berichtgeving in de Nederlandse media. Een onderzoek naar de berichtgeving in de Nederlandse kranten rond de wereldspelen 1990 te Assen. Nijmegen, 1991.

Uitwerking 5
Excel opdracht 5

Annelien:

BAKKER, P., ' Hoge drempels voor gehandicapte mensen bij bibliotheek en buurthuisbezoek? Onderzoek in Amsterdam'. In: Recreatie 5, 27, pp. 4-9, 1989

BERGSMA, E.N., Bemiddeling van herbeoordeelden. Commissie van Toezicht Sociale Verzekeringen, Zoetermeer 1996.

TIMMERMANS, J.M., Rapportage Gehandicapten. Sociaal Cultureel Planbureau, Zoetermeer 1994.

AGT, H.M.E. van, K.STRONKS & J.P. MACKENBACK, De financiële situatie van chronisch zieken. Interim-rapport. Instituut Maatschappelijke Gezondheidszorg. Erasmus Universiteit, Rotterdam 1994.

CUELENAERE, B. & I.G. VUYK, Minder inkomen en meer kosten: De finaciële situatie van Rotterdamse arbeidsongeschikten en gehandicapten., Deel II. Wetenschapswinkel, Erasmus Universiteit, Rotterdam 1992.

DOORNBOS, K. & L.M. STEVENS, De groei van het speciaal onderwijs, Deel II. Wetenschapswinkel, Erasmus Universiteit, Rotterdam 1992.

HOEKMAN, J., Met een kanon schieten op een mug. Commentaar op Nakken & Van der Meulen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 40, pp. 552-553, 2001.

HAARTMANS, J., Gedragsobservatiesystemen en sociaal-emotionele leerlingvolgsystemen II. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2003.

Uitwerking 6
Excel opdracht 6

Lore:

BUCHANAN, A. Choosing who will be disabled: Genetic intervention and the morality of inclusion. In: Social Philosophey & Policy, 1996.

NOZICK, R., Anarchy state and utopia. Basic Books, New York, 1975.

PESSERS, D. IN: de volkskrant 20 augustus en 3 september, 1996.

WENDELL, S. Toward a femninist theory of disablity. In: Hypatia 4, 1989, 2.

VERKERK, M,A., Ruimte voor het onvolmaakte. In: P. van Tongeren (red.), Het lot in eigen hand? Gooi en Sticht, Baarn, 1994, pp. 288-299.

YOUNG, I.M. Justice and the politics of difference. Princeton university Press, Princeton ,1990.

Uitwerking 7
Excel opdracht 7

Els:

EILANDER H., VAN BELLE-KUSSE P., VRANCKEN P. Ze zeggen dat ik zo veranderd ben; omgaan met de gevolgen van hersenletsel. Lemma BV, Utrecht, 2002.

HERMANS D., VAN DE PUTTE J., // Cognitieve gedragstherapie bij depressie.// Bohn Stafleu Van Loghum, Houten, 2004.

PRIGATANO G.P., Principles of neuropsychological rehabilitation. Oxford University Press, New York, 1999.

SMITH L.M., GODFREY H.P.D., Family support programs and rehabilitation. A cognitive-behavioral approach to brain injury. Plenum Press, New York, 1995.

WORDEN J.W., Grief counseling and grief therapy: a handbook for the mental health practitioner. Springer, New York, 2002.

Uitwerking 8
Excel opdracht 8

Déborah :

DWECK, C.S., & LEGGETT, E.L. Asocial-cognitive approach to motivation and personality. Psychological Review, 1988

GEURTS, H.M., VERTE, S., OOSTERLAAN J., ROEYERS, H., & SERGEANT, J.A. How specific are executive functioning deficits in attention deficit hyperactivity disorder and autism? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2004

HARTER, S. Manual for the Self-Perception Profile for Children. Denver, co: University of Denver, 1988

JOHNSTON, C., & LEE, C.M. Children's attributions for their own versus others' behavior: influence of actor versus abserver differences. Applied Developmental Psychology, 2005

OWENS, J.S., & HOZA, B. The role of inattention and hyperactivity/impulsivity in the positive illusory bias. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 2003

Uitwerking 9
Excel opdracht 9

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License