Contextualiseren Annelien

Organisatie

http://www.bc-elisabeth.be/

Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth vzw

Dit centrum staat in voor voorziening voor opvang, behandeling en begeleiding van personen met een handicap. Deze organisatie richt zich zowel naar kinderen, jongeren en volwassenen. Het Begeleidingscentrum St.-Elisabeth is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap:

  • Als internaat

voor het opnemen van kinderen van 2 jaar 6 maanden tot 21 jaar met mentale stoornissen en/of met gedrags- of emotionele stoornissen.

  • Als semi-internaat

voor het opnemen van kinderen van 2 jaar 6 maanden tot 21 jaar met mentale stoornissen en/of met gedrags- of emotionele stoornissen. Eén plaats is voorbehouden voor het aanbieden van ambulante begeleidingen.

  • Als tehuis van kortverblijf

voor schoolgaande kinderen van 2,5 tot 21 jaar met mentale stoornissen en/of met gedrags- of emotionele stoornissen

  • Als begeleid wonen

voor meerderjarige personen met een handicap.

  • Als tehuis voor werkenden

voor het opnemen van licht tot matig mentaal gehandicapte volwassenen, bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken.

  • Als beschermd wonen

voor meerderjarige personen met een handicap.

  • Als tehuis voor niet-werkenden

voor het opnemen van matig tot zwaar mentaal gehandicapte volwassenen, niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken.

  • Als dagcentrum

voor het opnemen van gehandicapte volwassenen, niet bekwaam om een officieel erkende beschuttende werkplaats te bezoeken.

  • Als logeerfunctie-kortverblijf

voor volwassenen met een licht, matig of ernstige mentale handicap

De missie van de organisatie is de uitbouw van een dienstenaanbod die beantwoordt aan de vele noden van kinderen en volwassenen.
Het begeleidingscentrum is altijd open en functioneert steeds in weekends en vakanties. Het centrum streeft naar een ‘open’ centrum. Hun gebouwen en terreinen zijn dan ook niet over beveiligd. Dit centrum streeft naar een gezinsondersteunende functie, niet gezinsvervangend. Het natuurlijk netwerk wordt het respecteert van de patiënt. Het Begeleidingscentrum begeleidt mannen en vrouwen samen. Dit omdat de gebruikers zoveel mogelijk moeten aanpassen aan het sociale samenleven, soms wordt de omgeving aangepast aan de noden van de gebruiker.

Het Begeleidingscentrum Sint-Elisabeth vormt samen met Buitengewoon Secundair Onderwijs Instituut St-Elisabeth en Buitengewoon Basisonderwijs St-Elisabethschool de “Koepel Sint-Elisabeth”.1

BEGELEIDINGSCENTRUM SINT-ELISABETH VZW, Opgeroepen op 9 december 2009, http://www.bc-elisabeth.be

Beschrijving a.d.h.v. tekstkritiekmodel

Statistieken

Onder deze link kan je Opdracht 3 Excel Statistieken terugvinden.

Juridische context

Wetteksten, reglementen en decreten aangaande mijn onderwerp.

JURIWEL, Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. http://www.juriwel.be/smartsite.net?id=10828, 2007.

Hierboven vindt u 50 artikels i.v.m. de rechten van personen met een handicap.

Politieke context

Jo Vandeurzen is Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin lid van de CD&V.
Jo Vandeurzen studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven en ging daarna als advocaat aan de slag. Hij was eerder 6 jaar lokaal partijvoorzitten en daarna 4 jaar ODMW-Voorzitter. Hij volgde in 1993 Luc Dhoor op als parlementslid in de Kamer van Volksvertegenwoordigers, daarna heeft hij zicht verdiept in dossiers van Volksgezondheid en Justitie.

Openheid en Eerlijkheid is het motto van Jo Vandeurzen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License