Contextualiseren Déborah

Organisaties

Wat is een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg?

Het is een centrum voor mensen met psychische problemen die hulp willen krijgen. Deze hulp is medisch-psychiatrisch en ook psychotherapeutisch. Het gebeurt enkel op consultatie. Er is dus geen opname of verblijf

Hoe gaan ze tewerk?

Ten eerste gaan een geneesheerpsychiater een diagnose vaststellen.
Ten tweede bieden psychologen of andere medewerkers hulp via gesprekken. De patiënt krijgt de mogelijkheid om zijn emoties en ervaringen beter te verwerken.
Ten derde, bij veel probleemsituaties gaan ze een combinatie doen van beide methodes.

De patiënt wordt meestal naar een CGG doorverwezen door bijvoorbeeld een huisarts of een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Dat beteken dan niet dat iedereen in zo’n centrum terecht kan. Het moet gaan om een ernstig probleem of een probleem dat het risico in zich draagt om chronisch te worden. Daarnaast wordt ook begeleiding geboden aan chronische psychiatrische patiënten, waarvoor een volledig herstel niet meer mogelijk is.

In een CGG zijn er meestal aparte teams voor volwassen en voor kinderen en jongeren. Elk team bestaat uit één of meerder psychiaters, psychologen en maatschappelijk werkers. De meest medewerkers hebben ook een bijscholing in psychotherapie gevolgd. De meest gehanteerde psychotherapeutische methodes zijn:
• De gedragsmatige,
• De systeemtheoretisch,
• De psychodynamische,
• De cliënt-georiënteerde.

In een CGG wordt elke aanvraag besproken op een teamvergadering en wordt in overleg de meest haalbare aanpak bepaald. Dit biedt een aantal kwaliteitsgaranties, maar het heeft wel als gevolg dat het soms enige tijd duurt vooraleer de hulverlening effectief van start kan gaan. Dit komt doordat er veel patiënten een beroep doen op de centra.

Het soort hulpvragen dat in een CGG geformuleerd wordt, is representatief voor de psychische problemen die in de bevolking voorkomen: angst- en stemmingsstoornissen en verslavingsproblemen nemen een belangrijke plaats in.

Naar welke doelgroepen zijn ze gericht?

Binnen het Centrum zijn er psychologen en maatschappelijke assistenten die een zekere specialisatie hebben naar de doelgroep kinderen en jongeren maar ook naar volwassenen en ouderen toe.

Kinderen:
Ouders kunnen zich aanmelden met gedragsmoeilijkheden van hun kinderen maar ook met opvoedingsproblemen, schoolproblemen,…

Volwassenen:
Volwassenen kunnen er terecht met problemen als depressie, stressproblemen,…1

Beschrijving ahdv Tekstkritiekmodel

Statistieken

Gevonden statistieken:

Schoolbevolking in het buitengewoon onderwijs, naar geslacht

Juridische context2

Vlaamse Regelgeving

Basisregelgeving

Decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg (B.S.17.VII.1999).

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1999 ter uitvoering van het decreet van 18 mei 1999 betreffende de geestelijke gezondheidszorg (B.S.20.IV.2000).

EVA OPZC Geel en EVA OPZC Rekem

Decreet van 30 april 2004 [tot oprichting van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel en Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem] (B.S. 28.V.2004).

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2006 houdende regeling van de inwerkingtreding van het decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg, en van het decreet van 31 maart 2006 houdende wijziging van decreet van 30 april 2004 tot oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Geestelijke Gezondheidszorg (B.S.18.I.2007).

Ministerieel besluit van 23 juli 2007 houdende bekrachtiging van het reglement van inwendige orde van de raad van bestuur van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (B.S.9.VIII.2007).

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem

Besluit van de Raad van Bestuur van 17 juli 2007 van het Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (B.S.10.VIII.2007).

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende aanstelling van een regeringsafgevaardigde bij het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (B.S. 5.X.2007).

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 september 2007 houdende aanstelling van een regeringsafgevaardigde bij het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (B.S. 5.X.2007).

Besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2007 houdende aanstelling van een regeringsafgevaardigde bij het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (B.S. 18.XII.2007).

Kwaliteitszorg Centra Geestelijke Gezondheidszorg

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 januari 2006 houdende de uitvoering van het decreet van 17 oktober 2003 betreffende de kwaliteit van de gezondheids- en welzijnsvoorzieningen in de psychiatrische ziekenhuizen en de centra voor geestelijke gezondheidszorg (B.S.23.II.2006).

Subsidies

Besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2001 houdende toekenning van een subsidie aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (B.S.9.VI.2001).

Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 houdende toekenning van een subsidie aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg inzake management(B.S.19.IX.2001).

Besluit van de Vlaamse regering van 10 juli 2001 houdende toekenning van een subsidie aan de centra voor geestelijke gezondheidszorg inzake vorming(B.S.19.IX.2001).

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2006 houdende de toekenning van VIA - subsidies aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (B.S. 07.12.2006).

Politieke context3

Jo Vandeurzen (CD&V)
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.
Hij is bevoegd voor het beleidsdomein welzijn, volksgezondheid en gezin.
Hij vindt het belangrijk om open en eerlijk te zijn.

CD&V4
Voor een meer zorgzame samenleving gaat de CD&V verschillende initiatieven nemen:
http://www.cdenv.be/inhoud/thema/gezondheidszorg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License