Contextualiseren Delphine

Organisaties

GRIP vzw

Wie zijn ze?
De vzw GRIP staat voor Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap.
Deze vzw zetelt in het Gelijke Kansenhuis van de Vlaamse Gemeenschap in de Koningstraat 136, 1000 Brussel.

Wat wil GRIP?

  • Streven naar een inclusieve samenleving met een juiste mentaliteit en beeldvorming. Dat betekent dat anders zijn en diversiteit worden erkend als een meerwaarde, en een beperking als een volwaardig deel van onze identiteit dat niet genezen, behandeld of bedekt mag/moet worden. Ons doel is dat personen met een beperking dan, doordat ze kunnen kiezen voor en beschikken over de nodige ondersteuning, evenwaardig en evenredig deelnemen aan alle maatschappelijke domeinen en genieten van een zo hoog mogelijke kwaliteit van bestaan.
  • Onze gebruikersorganisatie is politiek onafhankelijk en wordt enkel bestuurd door personen met een handicap en familieleden. Vanuit hun ervaringsdeskundigheid, en met respect voor de individuele mens en zijn eigen situatie, behoeften, overtuiging en eigenheid willen we de samenleving en het beleid in Vlaanderen beïnvloeden.
  • We spitsen ons, als een koploper én aanjager, toe op bepaalde levensdomeinen en delen van de samenleving en op het niveau waarop het beleid wordt ontwikkeld, zonder hierbij voeling te verliezen met de realiteit van elke dag. Daarbij zijn ervaringsdeskundigheid, kwaliteit van bestaan en mensenrechten onze kernwoorden.

Hoe gaat men te werk?
De vzw Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een handicap wil het beleid beïnvloeden en voeden en de ruimere samenleving correct informeren.

De werking van GRIP is opgebouwd rond drie inhoudelijke zwaartepunten:

  • Het zwaartepunt mensenrechten focust op mensenrechten, antidiscriminatiewetgeving en redelijke aanpassingen.
  • Bij het zwaartepunt kwaliteit van bestaan is alle aandacht gericht op de invoering van persoonsgebonden budgetten om zo tot meer zelfbeschikking te komen.
  • Het derde zwaartepunt kreeg de naam ervaringsdeskundigheid. Maar die vlag dekt niet volledig de lading. Hier wordt er gewerkt aan de visievorming over bijvoorbeeld handicapidentiteit of beeldvorming. Centraal in onze visie staat het erkennen van ervaringsdeskundigheid, vandaar de naam.1

GRIP VZW. Opgeropen op 9 december 2009, van http://www.gripvzw.be/

Beschrijving aan de hand van tekskritiekmodel

Statistieken

Gevonden statistieken:

Onder deze link kan je Opdracht 3 Excel Statistieken terugvinden.

Juridische context2

1. Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

Decreet van 8 mei 2009 houdende instemming met het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, en het facultatief protocol bij het verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, opgemaakt in New York op 13 december 2006

2. Diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap

Diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1998 betreffende de erkenning en de subsidiëring van diensten voor beschermd wonen voor personen met een handicap (B.S. 19.II.1999)

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg.10.X.2003 (B.S.27.XI.2003).

3. Thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap

Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap (B.S. 14.II.1997)

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg. 31.III.2000(B.S. 18.VII.2000),inw.1.I.2000,

B.Vl.Reg. 15.XII.2000 (B.S. 27.II.2001),

B.Vl.Reg. 13.VII.2001(B.S.19.IX.2001).

B.Vl.Reg. 13.VII.2001(B.S.24.I.2002)

B.Vl.Reg. 23.XI.2001(B.Vl.Reg.31.I.2002),

B.Vl.Reg. 18.VII.2003(B.S.15.IX.2003),inw.1.I.2003,

B.Vl.Reg. 13.I.2006(B.S.16.V.2006), inw.1.I.2006,

B.Vl.Reg. 15.XII.2006(B.S.13.II.2007), inw.1.IX.2006,

B.Vl.Reg. 20.VI.2008(B.S.21.VIII.2008), inw.1.VII.2008.

4. Programmatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap (B.S. 28.VII.1993)

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg. 19.I.1994 (B.S. 15.II.1994),

B.Vl.Reg. 13.VII.1994 (B.S. 28.IX.1994),

B.Vl.Reg. 31.I.1996 (B.S. 12.IV.1996),

B.Vl.Reg. 19.XII.1996 (B.S. 6.II.1997),

B.Vl.Reg. 19.XII.1997 (B.S. 25.II.1998),

B.Vl.Reg. 18.XII.1998 (B.S. 16.II.1999),

B.Vl.Reg. 8.VI.1999 (B.S. 28.IX.1999),

B.Vl.Reg. 31.III.2000 (B.S. 18.VII.2000)

B.Vl.Reg. 13.VII.2001(B.S. 19.IX.2001),

B.Vl.Reg. 19.VII.2002(B.S.31.VIII.2002)

B.Vl.Reg. 18.VII.2003(B.S.15.IX.2003)

B.Vl.Reg. 28.V.2004(B.S.19.VII.2004),inw.1.IX.2004,

B.Vl.Reg. 18.XI.2005(B.S.9.XII.2005),inw.15.X.2005,

B.Vl.Reg. 7.XII.2007(B.S.3.I.2008), inw.1.IX.2007,

B.Vl.Reg. 15.II.2008 (B.S.31.III.2008), inw.1.XI.2007.

B.Vl.Reg. 12.XII.2008 (B.S. 22.I.2009), inw. 1.IX.2008.

5. Lening dringende behoeften

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende maatregelen om tegemoet te komen aan de noodzaak tot leniging van dringende behoeften van personen met een handicap (B.S. 28.VIII.2002)

Politieke context3, 10 december 2009.

De minister die zich bezighoud met handicap, meer bepaald welzijn is minister Jo Vandeurzen.

Hij is bevoegd voor het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Jo Vandeurzen gaat voor een open en eerlijke politiek.
De titel die hij gaf bij zijn eerste intervieuw als Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin: "Wachtlijst gehandicapten zal ook de komende vijf jaar niet verdwijnen".

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License