Contextualiseren Eline

Organisaties

Centrum voor leerstoornissen.

De vzw Centrum voor Leerstoornissen is een vereniging zonder winstgevende doel met maatschappelijke zetel te 3910 Neerpelt, Sooi Willemsplein 1 bus 3, - hierna “De vzw Centrum voor Leerstoornissen” genoemd.

Dyslexie of leesstoornissen, Dysorthografie of schrijfstoornissen, Dyscalculie of rekenstoornissen,
worden in één adem "D3" geheten. Meer dan 5% van onze schoolkinderen heeft er last van.
Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat vroegtijdige hulp de meeste kans op succes heeft.
Het goedbedoelde advies 'dat het wel zal voorbijgaan of uitgroeien' is slechts héél uitzonderlijk juist.
Tijdig ingrijpen is de boodschap.

Hoe gaat men te werk?
We gaan uit van een operante mediatiesetting. Operant verwijst naar de toepassing van de moderne leertherapieën. Het woord "mediatie" duidt op het feit dat een van de ouders zowel tijdens het onderzoek als tijdens de therapie aanwezig blijft. Nadien kunnen dan de aangeleerde technieken thuis gemakkelijk worden toegepast.

Alle aangeduide therapeuten zijn officieel en wettelijk opgeleid in deze vakgebieden. Er is dan ook een overeenkomst met de ziekteverzekering waardoor de kostprijs in welomschreven omstandigheden deels wordt vergoed.
Vlaamse en Nederlandse scholen houden rekening met D3-kinderen, ze krijgen een aangepast leercircuit en/of examens. Men vraagt uiteraard wel dat een attest deze bijzondere behandeling rechtvaardigt.

Lezen
• Begin eerste leerjaar worden de letters moeilijker geleerd, het kind blijft lange tijd spellend lezen.

Schrijven
• De letters worden langzamer geleerd. De open en gesloten lettergrepen zullen lange tijd problemen opleveren

Rekenen
• Het kind blijft op de vingers tellen, getalsplitsen wordt niet geautomatiseerd.
• Het tellend oplossen lukt niet meer.
• De getallenkennis kan moeilijk zijn.

Deze website bevat zowel informatieve gegevens als een aantal interactieve toepassingen.
De toepassingen worden aangeboden op of via de website van de vzw Centrum voor Leerstoornissen, waarop de bezoeker van deze website bepaalde gegevens kan invullen, deze worden door deskundigen nagekeken en meegedeeld. Naast bovengenoemde interactieve toepassingen en informatieve gegevens bevat deze site ook een oefenluik. De publicaties, informatie en interactieve toepassingen op deze website dienen uitsluitend ter informatie.1

NEERPELT, O., CERA, & MICROSOFT. VZW Centrum voor leerstoornissen. Opgeroepen op 9 december 2009, van http://www.leerstoornissen.org/

Beschrijving ahv tekskritiekmodel

__
1 346 woorden

Statistieken

Juridische context

Wetteksten, reglementen en decreten aangaande mijn onderwerp.

1) IVA Personen met een Handicap
Decreet van 7 mei 2004 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap(B.S.11.VI.2004),

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg.inw.1.IV.2006 met uitzondering van:

a) artikel 32, 1° en 2°;

b) artikel 32, 3°, voor zover het de bepalingen, vermeld in artikel 62, betreft: inw.1.I.2007,

Decr. 22.XII.2006(B.S.29.XII.2006), inw.1.I.2007,

Decr. 21.XII.2006(B.S.31.XII.2007), inw.1.I.2007.
Besluit van de administrateur-generaal van 15 februari 2008 van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan de afdelingshoofden en sommige andere personeelsleden (B.S.20.V.2008).

2) Opvoedingsondersteuning
Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007)
Decreet van 19 januari 2001 houdende inrichting van activiteiten inzake opvoedingsondersteuning (B.S. 28.III.2001)

Opgeheven bij:

Decr.13.VII.2007(B.S.14.VIII.2007), inw.1.VIII.2007.
Besluit van de Vlaamse Regering van 18 mei 2001 tot regeling van de subsidiëring van de activiteiten inzake opvoedingsondersteuning (B.S.12.VII.2001),

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg.31.III.2006(B.S.31.V.2006), inw.1.IV.2006,

B.Vl.Reg. 24.XI.2006(B.S.29.XII.2006), inw.1.VII.2006.
Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 30.04.2009), inw.01.05.2009

3) Raad van de Gelijke Kansen
Koninklijk besluit van 15 februari 1993 houdende oprichting van een Raad van de Gelijke Kansen (B.S. 6.III. 1993)

gewijzigd bij:

K.B. 22.II.1994 (B.S. 20 .IV.1994)

K.B. 23.III.1995 (B.S. 29 .VI.1995).

4) Programmatie
Besluit van de Vlaamse Regering van 28 april 1993 tot vaststelling van de programmatie voor de voorzieningen op het vlak van de sociale integratie van personen met een handicap (B.S. 28.VII.1993)

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg. 19.I.1994 (B.S. 15.II.1994),

B.Vl.Reg. 13.VII.1994 (B.S. 28.IX.1994),

B.Vl.Reg. 31.I.1996 (B.S. 12.IV.1996),

B.Vl.Reg. 19.XII.1996 (B.S. 6.II.1997),

B.Vl.Reg. 19.XII.1997 (B.S. 25.II.1998),

B.Vl.Reg. 18.XII.1998 (B.S. 16.II.1999),

B.Vl.Reg. 8.VI.1999 (B.S. 28.IX.1999),

B.Vl.Reg. 31.III.2000 (B.S. 18.VII.2000)

B.Vl.Reg. 13.VII.2001(B.S. 19.IX.2001),

B.Vl.Reg. 19.VII.2002(B.S.31.VIII.2002)

B.Vl.Reg. 18.VII.2003(B.S.15.IX.2003)

B.Vl.Reg. 28.V.2004(B.S.19.VII.2004),inw.1.IX.2004,

B.Vl.Reg. 18.XI.2005(B.S.9.XII.2005),inw.15.X.2005,

B.Vl.Reg. 7.XII.2007(B.S.3.I.2008), inw.1.IX.2007,

B.Vl.Reg. 15.II.2008 (B.S.31.III.2008), inw.1.XI.2007.

B.Vl.Reg. 12.XII.2008 (B.S. 22.I.2009), inw. 1.IX.2008.

5) Algemene erkenningsregels
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (B.S. 11.III.1994)

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg. 17.XII.1996 (B.S. 5.II.1997)

B.Vl.Reg. 27.IV.1999 (B.S. 21.VII.1999),

B.Vl.Reg. 22.VI.1999 (B.S. 15.IX.1999),

B.Vl.Reg.16.II.2007(B.S.15.III.2007), inw.1.I.2007.

Politieke context

Ik koos voor minister Jo Vandeurzen.

In 2001 werd hij gevraagd secretaris-generaal te worden van zijn toenmalige partij namelijk de CD&V en drie jaar later werd hij verkozen tot nationaal CD&V-voorzitter.
Na de verkiezingen van 2007 werd Vandeurzen minister van Justitie, van Institutionele hervormingen en vice-premier in de regering Leterme.
Voor de verkiezingen van 2009 maakte hij de overstap naar het Vlaamse niveau en werd ik Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Jo Vandeurzen wil een open en eerlijke politiek!

"Wachtlijst gehandicapten zal ook de komende vijf jaar niet verdwijnen". Dit was de titel van het eerste interview, dat hij als nieuw Vlaams minister aan een krant gaf. Openheid en eerlijkheid, dat is mijn devies.

Visie van de politieke partij CD&V, binnen het kader Welzijn, Zorg en Armoede.

Een zorgzame samenleving!

“Bij ons telt elk mens. Ook diegene die niet mee kan door ziekte, ongeval of handicap. Deze mensen moeten zelf kunnen kiezen welke zorg ze willen. Daarom verdedigen wij het vrij initiatief. Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuiszorg, jeugdverenigingen en nog veel meer initiatieven en organisaties begonnen ooit als geëngageerde inzet van en voor mensen. Het is aan de overheid om dat spontane initiatief te stimuleren en mogelijk te maken. Als mensen het opnemen voor andere mensen, moet de overheid dat ondersteunen. Pas als mensen in de kou staan omdat het initiatief van anderen uitblijft of ontoereikend is, moet de overheid tot actie overgaan.”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License