Contextualiseren Laure

1. Organisaties

Sprankel VZW12

Wat is Sprankel VZW?
Sprankel VZW is een vereniging van ouders van normaalbegaafde kinderen met leerproblemen. Er is per Vlaamse provincie één bureau.
Sprankel is een zelfhulpgroep. Ze willen informatie verstrekken over leerproblemen aan iedereen die hierover vragen heeft. Het is ook een drukkingsgroep naar het beleid en de onderwijsinstanties toe en ze doen aan sensibilisering omtrent deze problematiek.

Doelgroep
Hun doelgroep zijn ouders van normaalbegaafde kinderen/jongeren die tijdens hun schoolloopbaan problemen onder vinden bij het leren.
Hierin zijn er vier groepen:

 • Kinderen met algemene leerproblemen: de prestaties van deze kinderen zijn over de ganse lijn zwak. Ze hebben moeite met het tempo, om het voorgeschreven leerplan te verwerken. Deze kinderen worden ‘slow learner’ genoemd.
 • Kinderen met concentratieproblemen: deze kinderen kunnen zich onvoldoende concentreren. Dit is het geval bij ADHD maar ook bij epilepsie.
 • Kinderen met een specifiek probleem rond leren lezen, correct spellen: deze kinderen presteren op andere vakken goed maar ze zijn bijzonder zwak in lezen en spellen. In een extreme en hardnekkige vorm spreekt men over dyslexie.
 • Kinderen met specifieke problemen rond rekenen: deze kinderen presteren goed in andere vakken maar ze zijn zwak in rekenen. In een extreme vorm spreekt men over dyscalculie.

Sprankel staat open voor alle belangstellingen: scholen, CLB’s, revalidatiecentra, logopedisten, leerkrachten,..

Sprankel VZW werkt zowel nationaal als provinciaal

 • Nationaal

Sprankel VZW wordt geleid door een raad van bestuur waarin ouders zetelen met een kind met leerproblemen. Deze organisatie laat zich ook bijstaan door deskundige raadgevers zoals de KU Leuven, Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en het CLB’.

 • Provinciaal

Provinciaal zijn er vrijwilligers werkzaam die voordrachten geven en gesprekken hebben met de ouders.

Hun zeven strijdpunten
1) Het doorbreken van het leerstofjaarklassensysteem in het basisonderwijs
2) In elke basisschool voldoende omkadering zodat de zorgcoördinator zijn drieledige opdracht kan vervullen
3) Begeleiding van jongeren met leerproblemen in het secundair onderwijs
4) Een nauwere samenwerking tussen het type 8 onderwijs en het gewoon onderwijs
5) De scharnierfunctie van de Centra voor Leerlingbegeleiding
6) Aandacht voor leerproblemen in de lerarenopleiding
7) Een zorgzame school vraagt een degelijke en aangepaste organisatie en infrastructuur

Beschrijving aan de hand van het tekstkritiekmodel

2. Statistieken

VLAAMSE GEMEENSCHAP. Schoolbevolking in het buitengewoon secundair onderwijs t.o.v. de totale schoolbevolking in het secundair onderwijs, in %. http://aps.vlaanderen.be/sgml/largereeksen/4927.htm, 2005.

Mijn exceloefening is terug te vinden bij mijn andere excel oefeningen. Klik hiervoor op onderstaande link.
Excelbestanden laure

3. Juridische context3

1) Zorgregie en Vlaams Platform van verenigingen
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 2006 betreffende de regie van de zorg en bijstand tot sociale integratie van personen met een handicap en betreffende de erkenning en subsidiëring van een Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap(B.S.16.VI.2006)

Besluit van de Vlaamse Regering van 27 maart 2009 houdende de wijze van subsidiëring door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap van de opvang van personen met een handicap in een noodsituatie (B.S.30.04.2009).

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2009 tot vaststelling van de voorwaarden voor de experimentele subsidiëring van een aanvullend geïndividualiseerd hulpaanbod in de intersectorale aanpak van knelpuntdossiers (B.S.06.07.2009).

Steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 betreffende de erkenning en subsidiëring van een steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming met betrekking tot de hulp- en dienstverlening aan specifieke subdoelgroepen van personen met een handicap(B.S.29.I.2003)

Gewijzigd bij:

 • B.Vl.Reg.26.III.2004 (B.S.6.V.2004), inw.1.IV.2006(zie art.77, 4° B.Vl.Reg.31.III.2006(B.S. 31.V.2006)
 • B.Vl.Reg. 14.XII.2007(B.S.16.I.2008), inw.1.I.2007.

Ministerieel besluit van 23 juni 2004 houdende vaststelling van de specifieke doelgroepen van personen met een handicap inzake de werking van het steunpunt voor kennisbeheer en netwerkvorming,

Gewijzigd bij:

 • M.B. 14.XII.2007(B.S.28.IV.2008), inw.1.I.2007.

2) Centra of diensten voor revalidatie
Besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 1996 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden en -modaliteiten van de centra of diensten voor revalidatie (B.S. 30.I.1997)

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001 houdende de vaststelling van de criteria van toekenning van onderhoudstoelagen aan centra of diensten voor revalidatie (B.S. 16.III.2001).

Bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2001

3) Diverse subsidies

 • Investeringssubsidies:

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 tot vaststelling van de investeringssubsidie en de bouwtechnische en bouwfysische normen voor de voorzieningen voor personen met een handicap (B.S.03.09.2009), inw.01.07.2009.

Besluit van de Vlaamse Regering van 6 juli 1994 tot vaststelling van de totale investeringssubsidie en de bouwtechnische normen voor de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap
gewijzigd bij de Besluiten van de Vlaamse Regering van:

 • 15 februari 1995
 • 1 juni 2001
 • 6 december 2002
 • 12 december 2003
 • 31 maart 2006
 • 15 februari 2008
 • 30 mei 2008

opgeheven bij BVR van 19.06.2009, behalve voor zover het betrekking heeft op de beschutte werkplaatsen.

 • Subsidies winstaandeel Nationale Loterij:

Besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 houdende de toekenning van subsidies, afkomstig van de aan de Vlaamse Gemeenschap toebedeelde winst van de Nationale Loterij, aan het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap

 • Boekhouding:

Ministerieel besluit van 28 juli 2006 tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap (B.S.22.IX.2006),
Gewijzigd bij M.B.27.X.2006(B.S.14.XI.2006),inw.1.I.2006.

 • Bijzondere Subsidies:

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 1995 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens dewelke het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap bijzondere subsidies aan voorzieningen kan toekennen
(B.S. 20.VII.1995 - err. B.S. 10.VIII.1995; 15.XI.1995)

 • Management en vorming:

Besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2001 tot subsidiëring van management en vorming ten bate van voorzieningen gesubsidieerd door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (B.S.15.IX.2001),
Gewijzigd bij:

 • B.Vl.Reg. 8.IX.2006(B.S.7.XII.2006, inw.1.I.2006)
 • B.Vl.Reg.17.XI.2006, (B.S.25.I.2007), inw.1.IV.2006.
 • Via-akkoorden van 6 juni 2005 Non-profit/Social Profit:

Besluit van de Vlaamse Regering van 8 september 2006 houdende de subsidiëring van bepaalde personeelskosten, van management en van kwaliteitsondersteunende maatregelen voor voorzieningen en diensten, gesubsidieerd door het Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap(B.S.7.XII.2006).

4) Observatiecentra
Koninklijk besluit van 12 december 1975 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van de centra voor observatie, oriëntering en medische, psychologische en pedagogische behandeling voor gehandicapten evenals van de te volgen bijzondere regels voor de vaststelling van de toelagen per dag, toegekend voor het onderhoud, de opvoeding en de behandeling van de gehandicapten die er geplaatst zijn ten laste van de openbare besturen (B.S. 15.I.1976)

Gewijzigd bij:

 • B.Vl.Reg. 10.XII.1986 (B.S. 7.VII.1987)
 • B.Vl.Reg. 15.XII.1993 (B.S. 8.VII.1994)
 • B.Vl.Reg. 15.VI.1994 (B.S. 8.VII.1994)

4. Politieke context45

De minsister die verantwoordelijk is voor ons onderwerp is de Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen. Hij is minister bij de CD&V.

Een van de belangrijkste standpunten omtrent ons onderwerp is de zorgzame samenleving.
Bij CD&V telt elke mens ook diegene die omwille van ziekte, ongeval of handicap niet meer mee kunnen. Deze mensen moeten zelf kunnen kiezen welke zorg ze willen. Dit is het uitgangspunt van CD&V.

Iets die vrij actueel is van vrijdag 23 oktober 2009 is dat Vlaamse regering 22.5 miljoen extra uitrekt in 2010 voor meer plaatsen in de gehandicaptenzorg. Daarnaast komt er ook geld vrij voor kinderen en jongeren met gedrags- en emotionele stoornissen en mensen met een handicap die thuis verzorgd worden. Het aantal persoonlijke assistentiebudgetten neemt met 105 toe. Jo Vandeurzen gaat voor “zorg op maat”, dat wil zeggen aangepaste, geïndividualiseerde hulp die personen met een handicap de keuze laat uit het uitgebreide zorgaanbod. Daarvoor moeten residentiële en ambulante zorgcentra samenwerken. Voorzieningen met erg zorgbehoevende gehandicapten krijgen geld om extra personeel aan te werven.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License