Contextualiseren Melissa

Organisaties

De organisatie die ik koos is Aralea in Brasschaat. Het is een vereniging met als doel de tewerkstelling van mensen met een handicap bevorderen. Concreet is dit de realisatie van een beschutte werkplaats, bevorderen van passende tewerkstelling en beroepsopleiding.

Omwille van de vraag naar dit werkmilieu werd door het gemeentebestuur een beschutte werkplaats opgericht. Op 3 juni 1980 werd ‘VZW Beschutte werkplaats Brasschaat’ opgericht. Snel boden zich een tiental werknemers aan. Het echte van start gaan gebeurde op 1 oktober 1980, dankzij de financiële steun van het gemeentebestuur.

In maart 1980 kreeg de werkplaats de naam Aralea. Er werd een aangepast logo ontworpen door Frans Bellens.

Op 30 juni 2009 zijn er 145 werknemers tewerkgesteld: 122 arbeiders, 16 monitors, 4 bedienden, 2 maatschappelijke werksters, 1 directeur.

Doel van de werkplaats is mensen met een handicap een gepaste arbeid en begeleiding aanbieden. Zowel de arbeid als de geboden begeleiding kunnen stimulerend en motiverend werken. Er moet een klimaat heersen waarin werknemers kansen geboden worden. Een klimaat waarin ze zich veilig en gewaardeerd voelen.

Het hebben van een dagbesteding, over een inkomen beschikken, erbij horen, bevordert hun eigenwaarde sterk. Dit draagt bij tot persoonlijkheidsontwikkeling.

De werkplaats heeft een eigen opdracht, eigen karakter, waarmee men rekening houdt in de werking. Een goed evenwicht tussen sociale en economische aspect is van primordiaal belang.

De werkplaats heeft bijna uitsluiten projecten in kader van groenzorg, met klemtoon op onderhoudswerken. Hier kan zinvol werk geleverd worden. het project richt zich tot mensen met licht mentale handicap en mensen met psychische/sociale moeilijkheden. Kandidaten moeten beschikken over een positieve beslissing van de VDAB. Het werk in groenzorg biedr kansen tot afwisseling en er wordt rekening gehouden met mogelijkheden en ritme werknemers.

De werking is gebaseerd op haar arbeidskrachten, bekwame monitors, goede machines, planning en vlotte administratie.
Op economisch gebied beogen ze een sobere uitstraling, leveren naar kwalitatief zo goed mogelijk werk, bieden van vlotte service en flexibiliteit naar klanten toe.

Aralea voert werken uit voor openbare besturen en privésector. De werken omvatten alles van groenzorg maar ook plastificeren van boeken voor bibliotheken.1

Beschrijving ahv tekstkritiekmodel

Statistieken

Voor meerdere statistieken verwijs ik U graag naar volgende zaken:
De laatste nieuwe versie van het boek Vrind2

U kan mijn excel bestand vinden bij andere excel oefeningen onder Biblografie.

Juridische context3

Dagcentra

Koninklijk besluit van 2 juli 1973 tot vaststelling van de voorwaarden voor de erkenning van dagcentra voor meerderjarige niet werkende gehandicapten (B.S.14.VIII.1973)

Gewijzigd bij:
B.Vl.Reg. 15.XII.1993 (B.S. 8.VII.1994),

B.Vl.Reg. 15.VI.1994 (B.S. 8.VII.1994),

B.Vl.Reg. 24.VII.1996 (B.S. 13.XII.1996).

Personeelskosten

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector (B.S. 7.IV.1994)

B.Vl.Reg. 19.I.1994 (B.S. 15.II.1994),

B.Vl.Reg. 21.IX.1994(B.S. 28.XII.1994),

B.Vl.Reg. 12.VI.1995 (B.S. 12.IX.1995),

B.Vl.Reg. 19.V.1998 (B.S. 18.XI.1998),

B.Vl.Reg. 8.XII.1998 (B.S. 13.II.1999),

B.Vl.Reg. 8.IX.2006(B.S.23.XI.2006),inw.1.I.2006.

Kwaliteitszorg

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 betreffende de kwaliteitszorg in de voorzieningen voor de sociale integratie van personen met een handicap en bijlagen(B.S.27.II.2001)

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg.16.IV.2004(B.S.14.V.2005)

B.Vl.Reg.10.II.2006(B.S.14.III.2006),inw.1.III.2006

Vrijetijdszorg voor personen met een handicap

Besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2002 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten van erkenning en subsidiering van organisaties inzake aangepaste vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap(B.S. 17.VII.2002),

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg.18.VII.2003(B.S.24.X.2003, err.B.S.7.XI.2003),

B.Vl.Reg.17.XII.2004(B.S.13.I.2005), inw.31.XII.2004,

B.Vl.Reg. 9.XII.2005(B.S.11.I.2006), inw.1.I.2006,

B.Vl.Reg. 8.IX.2006(B.S.7.XII.2006), inw.1.I.2006,

B.Vl.Reg. 1.XII.2006(B.S.8.I.2007), inw.1.I.2007.

Opgeheven bij:
B.Vl.Reg.19.VII.2007(B.S.9.VIII.2007), inw.1.I.2008.
Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een handicap (B.S.9.VIII.2007),

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg. 4.VII.2008(B.S.21.VIII.2008, inw.1.I.2008.

Omzendbrief van 10 oktober 2007 betreffende vrijetijdszorg voor personen met een handicap (B.S. 10. X. 2007)

Samenwerkingsovereenkomst van 9 december 2005 over het te voeren vrijetijdsbeleid voor personen met een handicap tussen de Vlaamse ministers van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel en van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Decreet van 20 maart 2009 houdende de toegankelijkheid van publieke plaatsen voor personen met een assistentiehond (B.S. 08.05.2009).
Centra voor ontwikkelingsstoornissen
Besluit van de Vlaamse Regering van 16 juni 1998 betreffende de centra voor ontwikkelingsstoornissen (B.S. 3.X.1998),

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg. 25.II.2000 (B.S.3.VI.2000),

B.Vl.Reg. 17.VII.2000 (B.S. 26.X.2000),

B.Vl.Reg. 10.VII.2001(B.S.19.IX.2001),

B.Vl.Reg. 15.VII.2002(B.S.31.VIII.2002),inw.1.I.2002,

B.Vl.Reg. 19.VII.2002(B.S.31.VIII.2002),inw.1.I.2002

B.Vl.Reg. 6.XII.2002(B.S.22.I.2003),inw.1.I.2003

B.Vl.Reg. 18.VII.2003(B.S.15.IX.2003),

B.Vl.Reg. 28.V.2004(B.S.5.VIII.2004).

B.Vl.Reg. 17.XII.2004(B.S.13.I.2005),inw.1.I.2005,

B.Vl.Reg. 8.IX.2006(B.S.7.XII.2006), inw.1.I.2006,

B.Vl.Reg. 15.XII.2006(B.S.2.II.2007), inw.1.I.2006,

B.Vl.Reg. 18.VII.2008(B.S.6.XI.2008, inw.1.I.2008.

Ministerieel besluit van 15 mei 2000 inzake de kwaliteitszorg in de centra voor ontwikkelingsstoornissen (B.S.23.VI.2000.)

Algemene erkenningsregels
Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (B.S. 11.III.1994)

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg. 17.XII.1996 (B.S. 5.II.1997)

B.Vl.Reg. 27.IV.1999 (B.S. 21.VII.1999),

B.Vl.Reg. 22.VI.1999 (B.S. 15.IX.1999),

B.Vl.Reg.16.II.2007(B.S.15.III.2007), inw.1.I.2007.

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van algemene erkenningsvoorwaarden van voorzieningen bedoeld in het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (B.S. 8.VII.1994)

Gewijzigd bij:

B.Vl.Reg. 19.I.1994 (B.S. 15.II.1994),

B.Vl.Reg. 30.III.1994 (B.S. 15.VII.1994),

B.Vl.Reg.6.XII.2002(B.S.21.I.2003).

Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juni 1994 betreffende het beheer van gelden of goederen van personen met een handicap door beheerders of personeelsleden van voorzieningen bedoeld in het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap (B.S.8.VII.1994)
Besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 houdende de heroverweging van de budgettaire middelen door de organisatie van de ambulante begeleiding door bepaalde voorzieningen inzake sociale integratie van personen met een handicap en houdende de aanpassing van de werkingskosten van de semi-internaten voor schoolgaanden (B.S.31.10.01).

Voor uitgebreide uitleg van de teksten kunt U terug vallen op de site: www.juriwel.be, tabblad: ‘personen met handicap’

Politieke context

De minister die zich bezighoudt met zaken rond handicap is Jo Vandeurzen.
Het departement die daarmee samen gaat is het Departement van welzijn, economie en plattelandsbeleid.

CD&V:
Een zorgzame samenleving
Bij ons telt elk mens. Ook diegene die niet mee kan door ziekte, ongeval of handicap. Deze mensen moeten zelf kunnen kiezen welke zorg ze willen. Daarom verdedigen wij het vrij initiatief. Ziekenhuizen, scholen, rusthuizen, thuiszorg, jeugdverenigingen en nog veel meer initiatieven en organisaties begonnen ooit als geëngageerde inzet van en voor mensen. Het is aan de overheid om dat spontane initiatief te stimuleren en mogelijk te maken. Als mensen het opnemen voor andere mensen, moet de overheid dat ondersteunen. Pas als mensen in de kou staan omdat het initiatief van anderen uitblijft of ontoereikend is, moet de overheid tot actie overgaan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License