Trefwoordenlijst
Begrip Uitleg
Aanvaarding Het goedkeuren of erkennen van een zaak dat door anderen wordt voorgelegd
Adaptatie Aanpassing aan omstandigheden, een milieu, een vorm
Ambulant Geen vaste standplaats hebbend
Analyse Ontbinding van een stof of van gegevens in de samenstellende bestanddelen
Anosognosie Geen kennis hebben van de ziekte
Aspect Kant van een zijde, van een kwestie
Attributie Toekenning van rechtsmacht
Categorie Afdeling
Claim Aanspraak hebben op iets
Citaat aanhaling
Cluster Groep, complex, geheel
Cognitief Betrekking hebbend op het (leren) kennen
Collectief Gezamenlijk
Comorbiditeit Het tegelijkertijd aanwezig zijn van verschillende aandoeningen/stoornissen. Stoornissen die vaak samen gaan met ADHD vindt u bij Verwante stoornissen
Concluderen Een gevolgtrekking maken
Continuïteit Onafgebroken duur
Continuüm Verzameling van alle mogelijkheden of waarden zonder onderbrekingen
Coping therapie Het bieden van kortdurende hulp aan volwassen met psychische problematiek
De fysieke ruimte Fysiek= het lichaam betreffende
De mentale ruimte Mentaal = in of van de geest
Deficitair Een tekort vertonend
Determinatie Bepaling, besluit
Diagnosebehandelcombinatie Normaal aangeduid met DBC, is een code in de gezondheidszorg die het geheel van een geleverd zorgproduct omschrijft
Discrepantiecriterium Onderlinge afwijking
Discriminatie Het maken van ongeoorloofd onderscheid
Emotioneel Vatbaar voor emotie / vol emotie
Ethiek Geheel van morele principes
Executieve functies De hogere controle functies van de hersenen, besturingsfuncties
Exposure Gevoeligheid voor een bepaalde omgevingsfactorontent
Functiebeperking Bepaalde dingen niet meer kunnen doen omwille van een motorisch of geestelijk mankement
Functioneren Zijn functie verrichten, werken
Fundamenteel grondslag betreffend
Fysiek Het lichaam betreffend, lichamelijk
Geconceptualiseerd Met een idee, gedachte, concept
Genetisch Betrekking hebbend op de genen, de erfelijkheid
Hemiplegie Halfzijdige verlamming ten gevolge van een hersenletsel
Huisvesting Het geven van onderdak
Implementatie Het werkzaam in de praktijk brengen van een ontwikkelde interventie of activiteit
Implicaties Verwikkeling in een zaak, dat wat het meebrengt
Inclusief onderwijs Het recht op een gelijkwaardige keuze voor een zinvol curriculum voor elk kind/jongere met specifieke onderwijsbehoeften binnen de contouren van iedere school
Indicatie Aanwijzing
Instanties Openbaar lichaam, overheidsorgaan
Institutionalisering Beperking van de individuele ontplooiing en ontgroeien aan het eigen milieu door langdurig verblijf in een ziekenhuis of inrichting
Instituut Inrichting
Integratie Het maken van of opnemen in een groter geheel
Internaliseren Tot onderdeel van het innerlijk maken, zich eigen maken
Interventie Tussenkomst
Irrationele cognitie Gedachten
Leeftijdadequaat Correct en passend bij die leeftijdscategorie
Leerbehoeften Wat men bij het onderwijs aan materiaal nodig heeft
Leerproblemen Problemen met het verwerven van kennis (= geestelijke ontwikkeling = cognitie). Mogelijke verschijnselen; achterstand in de geestelijke (= intellectuele) ontwikkeling , persoonlijke problemen: o.a. depressiviteit , sociale problemen
Maatwerk Werk dat precisie en flexibiliteit vereist
Mediatietherapie In mediatietherapie worden specifieke vaardigheden aan ouders aangeleerd om beter met hun kinderen te leren omgaan
Norm Maatstaf, regel
Orthodidactisch onderzoek Onderzoek naar de didactiek die gericht is op de vorming van en het onderwijs aan kinderen met leer-en gedragsstoornissen
Orthopedagoog Persoon die hulp bied aan de ontwikkeling van het bedreigde kind
Paradigma-verandering Voorbeeld, model
Paradox Schijnbare tegenstrijdigheid
Participatie Het hebben van aandeel in iets; deelname
Perspectief Uitzicht, toekomst
Positieve feedback geven Het gevraagd en ongevraagd leveren van positief of negatief commentaar ergens op, bijvoorbeeld op het handelen van een zorgverlener of op het aanbod van een instelling; vindt niet op vaste momenten plaats zoals bij evaluatie
Presctriptief Normatief; met betrekking tot de grammatica regels voorschrijven in plaats van beschrijven
Psychiater Dokter voor psychische ziekten
Psychodynamische kindertherapie Kinderen en adolescenten met emotionele conflicten en gedragsproblemen helpen
Psychosociale ontwikkeling Behorend tot of betrekking hebbend op de sociale aspecten en invloeden op psychische verschijnselen
Psychotherapie Een behandelingsmethode en -techniek voor mensen met psychische problemen
Quotumregeling Een bepaald percentage moet aanwezig zijn
Redidentiële setting De plaatsing in een bepaalde plaats voor een bepaalde periode
Regressie Terugkeren naar een eerdere fase van levensontwikkeling
Regulier Regelmatig
Re-integratiefase Het terug opgenomen worden in groep of maatschappij
Remedial teaching Hulp verlenen aan leerlingen met leerproblemen of gedragsstoornissen
Residentiële voorziening Plaats waar combinatie aan zorg en wonen aangeboden wordt aan mensen met een beperking
Retoriek Overdreven, welsprekendheid
Rigide Strak/streng
Separatie Een patiënt met of zonder toestemming verzorgen, verplegen en behandelen in een beveiligde afzonderingsruimte,de separeer
Sociaal Betrekking hebbend op de maatschappij, op het welzijn daarvan
Sociaal acceptatie Aanvaarding
Standaarddeviaties Standaardafwijking
Stemmingsstoornissen Stoornissen waarbij de stemming op een ziekelijke manier gedrukt of juist overdreven verhoogd is; bijvoorbeeld depressieve (erg somber) en bipolaire stoornis (soms heel sombere, soms extreem opgewekte stemming), cyclothymie (wisselende stemming), dysthymie (somber), stemmingsstoornis door het gebruik van middelen)
Stereotype Vaststaand beeld
Stratificatie Indeling in verschillende lagen
Symbiose Het samenleven van twee ongelijksoortige organismen die daar beide voordeel bij hebben
Syndroom Ziektebeeld
Therapeut Begeleider v/e persoon die in therapie is
Therapiefrequentie Frequentie= getal dat aangeeft hoe vaak iets voorkomt, in dit geval de therapie
Tweeërlei Van twee soorten
Urgentiegeneeskunde Geneeskunde in spoedgevallen
Verwachtingspatroon Geheel van ideeën over de ontwikkeling van komende gebeurtenissen, gebaseerd op informatie over vergelijkbare gebeurtenissen
Veldexperiment Een wetenschappelijke onderzoeksmethode waarbij het experiment in een natuurlijke omgeving plaatsvindt, in tegenstelling tot labexperimenten waarbij de omgeving door de onderzoeker wordt nagebootst
Zelfconcept Het beeld dat u van uzelf heeft; het verschil tussen het zelfbeeld en het ideale zelf (= het ideaal zoals iemand het liefst zou willen zijn) is een vaak gebruikte indicatie voor iemands zelfwaardering
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License